Algemene Voorwaarden Spaans Taalinstituut Practicar Spaans

Home Algemene Voorwaarden Spaans Taalinstituut Practicar Spaans

Aanmelding en definitieve inschrijving groepen

Practicar Spaans neemt zich voor om zo veel mogelijk rekening te houden met de individuele voorkeuren van toekomstige deelnemers, met name wat betreft de gewenste lesdag/tijdstip. Echter, het kan zijn dat dit in de praktijk niet altijd bij voorbaat kan worden gegarandeerd, waardoor het wenselijk is om meerdere opties per prioriteit te vermelden.

De procedure van aanmelding tot en met de definitieve inschrijving bij groepen ziet er al volgt uit:

  1. De aanmelding voor een cursus Spaans gebeurt via het Inschrijfformulier. Hiermee maken toekomstige deelnemers hun keuze bekend m.b.t. welke type cursus/ niveau zij willen volgen, deelname in groepsverband of privé, alsmede hun beschikbaarheid/ voorkeur inzake lesdag en tijdstip.
  2. In volgorde van binnenkomst, én gebaseerd op de verstrekte informatie in het Inschrijfformulier, stelt de docent de samenstelling van de groepen vast. Mocht een bepaalde groep al compleet zijn, dan zal de docent een tweede alternatief overwegen, gebaseerd op de opgegeven voorkeuren per prioriteit.
  3. Hierna ontvangen alle betrokkenen via mail de bevestiging inzake de gevormde groepen, d.w.z. bij welke groep zij staan ingedeeld, incl. lesdag/ tijdstip.
  4. De definitieve inschrijving per persoon vindt uiteindelijk plaats nadat hij/ zij deelname aan de cursus accepteert volgens de voorgestelde groepsindeling én dit besluit aan de docent bekend maakt. Practicar Spaans adviseert dit via de mail te doen, teneinde eventuele misverstanden achteraf te kunnen voorkomen.
  5. Na definitieve inschrijving ontvangt de cursist een factuur voor de te volgen cursus.
  6. Na ontvangst van het volledige cursusgeld wordt een plaats in de groep gereserveerd, waarmee deelname aan de cursus gegarandeerd is.

Aanmelding en definitieve inschrijving privé

In geval van aanmeldingen voor een privé cursus gelden dezelfde afspraken als bij groepen. Het enige verschil is, dat de afhandeling hiervan wellicht sneller kan plaatsvinden, gezien het hier gaat om rekening te houden met de beschikbaarheid/ voorkeur van alleen een persoon.


Annuleren/ bedenktijd na definitieve inschrijving

Na de definitieve inschrijving beschikken deelnemers wettelijk over 14 dagen bedenktijd. Binnen dit termijn is annuleren van reeds afgesproken deelname aan een cursus kosteloos, behalve wanneer de cursus inmiddels is gestart.

Het verzoek tot annuleren dient altijd per aangetekende post (brief of mail) te worden ingediend.

Restitutie in geval van annuleren binnen/ buiten bedenktijd

  • Als de annulering plaatsvindt binnen de bedenktijd terwijl de cursus reeds is gestart, dan wordt 50% van het cursusgeld ingehouden. Het overige 50% wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op de bankrekening van de persoon in kwestie.
  • Bij annulering buiten bedenktijd én na aanvang van de cursus, is restitutie van het volledige cursusgeld niet meer mogelijk.

 

Betaalwijze cursusgeld

Het volledige cursusgeld dient minimaal 5 werkdagen vóór de eerste lesdag te worden overgemaakt op NL 36 INGB 0704 0650 45, t.n.v. M. NUNEZ SANDEZ, onder vermelding van factuurnummer + naam + cursus.

Restitutie na annulering cursus door Practicar Spaans

Practicar Spaans zal zich inzetten om alle afgesproken cursussen doorgang te laten vinden. Bij de volgende bijzondere omstandigheden behoudt Practicar Spaans zich echter het recht om een cursus te annuleren:

a) Door onverwachte langdurige arbeidsongeschiktheid van de docent.

b) Uitgaande van het feit dat groepen uit maximaal 6 cursisten bestaan, wanneer blijkt dat een groep onvoldoende cursisten telt.

In beide gevallen zullen betrokken cursisten z.s.m. schriftelijk op de hoogte worden gebracht inzake de annulering. Vervolgens wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld binnen 7 werkdagen gerestitueerd via de bankrekening van desbetreffende cursisten, met aftrek van de mogelijk wél genoten lessen (bij onverwachte langdurige arbeidsongeschiktheid van de docent).

Lesmateriaal

Op de website van Practicar Spaans staat de informatie over het te gebruiken lesmateriaal per type cursus/ niveau. De cursisten dragen zelf zorg voor de aanschaf van het lesmateriaal die nodig is om deel te kunnen aan de afgesproken cursus.

Inhalen van uitgevallen/ gemiste lessen

a) In geval van lesuitval veroorzaakt door bijzondere omstandigheden van de docent (bijv. ziekte), dan wordt de les verschoven naar de daarop volgende mogelijkheid. De docent zal de cursisten z.s.m. via mail op de hoogte brengen over deze wijziging. Bij overmacht om dit schriftelijk te doen, dan gebeurt het telefonisch.

b) Wanneer cursisten door bijzondere omstandigheden (bijv. ziekte) een les missen, dan kunnen zij deze inhalen bij een andere groep van hetzelfde niveau, mits de groep in kwestie niet uit meer dan 5 personen bestaat.

c) Gemiste lessen door vakantie van de cursist kunnen niet worden ingehaald.

Bescherming persoonsgegevens

Alle persoonlijke informatie van cursisten wordt door Practicar Spaans vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig bewaard.

Klachtenprocedure

Practicar Spaans draagt verantwoordelijkheid voor het nakomen van de in de Algemene Voorwaarden vermelde afspraken.

Wanneer cursisten niet tevreden zijn over onze diensten, dan verzoeken wij hen ons hierover z.s.m. op de hoogte te brengen. Wij streven er na om in gezamenlijk overleg naar een bevredigende oplossing te zoeken.

Mochten cursisten alsnog besluiten om een schriftelijke klacht in te dienen, dan gelden de volgende afspraken:

a) Alle klachten zullen door Practicar Spaans vertrouwelijk worden behandeld.

b) Binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht sturen wij tevens een schriftelijke reactie aan de betrokken cursist. Indien wij meer tijd nodig hebben om de klacht nader te behandelen, dan wordt de cursist hierover via mail geïnformeerd, met vermelding van de datum wanneer wij in staat zullen zijn om een inhoudelijke reactie te geven.

c) Na ontvangst van onze inhoudelijke reactie beschikt de cursist over 2 weken om hierop te reageren.

d) Mochten wij vooralsnog samen nog niet tot een oplossing zijn gekomen, dan kan de cursist zijn/ haar klacht voorleggen aan een onafhankelijke persoon of instantie van eigen keuze óf aan bijvoorbeeld Consuwijzer, het loket van de Overheid voor consumenten.